ĐOÀN THANH NIÊN

10/10/2023

Đoàn thanh niên

I. GIỚI THIỆU

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh là một tổ chức chính trị - xã hội  được thành lập vào năm 1977, là đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Tây Ninh, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ và Ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC.

Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2024.

1.  Nguyễn Ngọc Phương Linh - Bí thư                              

2.  Nguyễn Thị Kim Liên - Phó bí thư    

3.  Nguyễn Thị Nhung - Phó bí thư       

4. Nguyễn Thị Tân Mùi - Ủy viên   

5. Nguyễn Văn Hảo - Ủy viên                     

III. NHIỆM VỤ-CHỨC NĂNG

- Đoàn thanh niên trường là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền của Đoàn viên sinh viên; là lực lượng chính trị nòng cốt trong phong trào học tập, rèn luyện, văn hoá - văn nghệ - thể thao và các hoạt động xã hội của sinh viên  trường.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đơn vị trong trường và các tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh chăm lo giáo dục đoàn viên sinh viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh ngày một lớn mạnh.

*  Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Chủ đề hoạt động đoàn trong nhiệm kỳ:

“Đoàn viên thanh niên trường CĐSP Tây Ninh với công tác giáo dục truyền thống và nâng cao chất lượng đoàn viên”

2. Nhiệm vụ trọng tâm

a. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động"Tuổi trẻ Việt Nam thi đua làm theo lời Bác". Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân gắn với thực hiện nếp sống văn hoá trong trường học.

b. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên học tập và làm theo lời Bác; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc gắn với việc triển khai tổ chức có hiệu quả chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

c. Tập trung triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên mới. Tập trung đổi mới phương thức quản lý đoàn viên;nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định hướng Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hóa", đặc biệt nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn.

d. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là ứng dụng trong dạy và học; tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế.

 

 

1c25c558c9fd1da344ec.jpg


Các tin khác