Công khai giáo dục


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 201708/01/2019 812019_KHAO SAT VIEC LAM -MAU 1.xls
2 Công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch công khai năm học 2018-2019 !28/09/2018 2892018_BaoCaoCongKhai2018-2019.rar
3 Tổng hợp kết quả khảo sát việc làm04/01/2018 412018_PhuLuc3.rar
4 Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát04/01/2018 412018_DS_SVTN2016.rar
5 Kế hoạch, mẫu khảo sát được chọn04/01/2018 412018_KeHoach_KSVL.rar
6 QĐ về việc công bố chuẩn đầu ra 6 ngành đào tạo21/04/2017 2142017_1742017_Chaudaura.rar
7 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên18/01/2017 1812017_PHUC LUC VIEC LAM CUA SINH VIEN DANG WEBSITE.doc
8 Biểu tổng hợp thông tin công khai năm học 2015-201623/11/2016 23112016_bieutonghop.doc
9 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo25/02/2016 2522016_CHUAN DAU RA 2014_2.rar
10 Công khai 2015 - 201625/02/2016 2522016_CONG KHAI 2015-2016.rar