PHÒNG KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

1. Trưởng phòng: 

Ths. Nguyễn Thiện Mỹ Tâm

ĐT: 0919392789

2. Cán bộ văn phòng: 

Ths. Trần Văn Thảo

ĐT: 0934040564

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Chưa có thông tin

Tin mới nhất


PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

1. Trưởng phòng:

 GVC - ThS.  Nguyễn Thanh Nhàn

Số ĐT: 0938066811

2. P.Trưởng phòng: Huỳnh Minh Thiện

Số ĐT: 01692365646

3. Cán bộ văn phòng: Huỳnh Văn Sáng

Số ĐT: 0908494059

4. Cán bộ văn phòng: Phạm Văn Minh

Số ĐT: 0983587323PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG HỢP

Lãnh đạo phòng


Trưởng phòng: Lê Văn Đính

Phó phòng:ThS Lê Quang Phú


Liên hệ: 

+ĐT: 0663.826478

Tin mới nhất


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chưa có thông tin