Khoa Nhạc-Họa-Thể dục - Công tác đội

2/6/2017 8:39:21 AM

Khoa Nhạc-Họa-TD-CTĐ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA NHẠC HỌA- THỂ DỤC-CÔNG TÁC ĐỘI

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham gia đào tạo giáo viên THCS chyên ngành Thể dục – CTĐ; Nhạc – CTĐ, Mỹ thuật – GDCD.

- Kết hợp xây dựng kế hoạch đào tạo các môn chuyên ngành thể dục, công tác Đội, nhạc, mỹ thuật.

- Tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật các lớp vừa làm vừa học Tiểu học.

- Tham gia giảng dạy giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất, Công tác Đội, Am nhạc, Mỹ thuật cho các khoa.

- Tham gia giảng dạy các lớp liên kết: Đại học sư phạm TDTT; Đại học Sài Gòn

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường.

- Đề xuất, tham mưu thành lập các đội tuyển tham các hội thi văn nghệ, thi đấu TDTT của đại phương và của ngành tổ chức

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 

1

Vuõ Thò Huyønh

Thuyeân

P. Tröôûng Khoa

0933 803 032

2

Hoà Vaên Hoaøng

Aân

Giaûng vieân

0908 112 636

3

Leâ Thò

Bình

Giaûng vieân

0976 244 289

4

Traàn Vaên

Chænh

Giaûng vieân

0913 730 301

5

Traàn Quang

Cöôøng

Giaûng vieân

0913 647 724

6

Nguyeãn Vaên

Giaøu

Giaûng vieân

0909 857 507

7

Nguyeãn Thanh

Lieâm

Giaûng vieân

0913 134 552

8

Trònh Thò Kim

Loan

Giaûng vieân

0982 812 067

9

Nguyeãn

Nam

Giaûng vieân

0917 249 797

10

Nguyeãn Thò Thuøy

Nga

Giaûng vieân

0945 701 188

11

Buøi Hoaøn

Nhieäm

Giaûng vieân

0933 441 908

12

Ngoâ Vaên

Nhuaàn

Giaûng vieân

0913 822 821

 Các tin khác