Khoa Ngoại ngữ

2/6/2017 8:32:30 AM

Khoa Ngoại ngữ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Do nhu cầu phát triển đào tạo nguồn giáo viên Tiếng Anh cho các trường THCS trong tỉnh, Khoa Ngoại ngữ trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh với tiền thân là Tổ Ngoại Ngữ thuộc Khoa Xã Hội được thành lập vào năm 1995. Ngay từ những năm đầu thành lập, Khoa đã gặp nhiều thuận lợi trong việc chiêu sinh ngành sư phạm Tiếng Anh và nhanh chóng trở thành một trong những khoa lớn mạnh trong trường có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đào tạo chung của trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Triển khai thực hiện chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh có trình độ cử nhân cao đẳng phục vụ giảng dạy tại các trường Trung học cơ sở trong tỉnh

- Đào tạo cử nhân Tiếng Anh ngoài sư phạmSinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Anh văn ngoài sư phạm có thể làm  việc trong các cơ quan cần nhân viên có trình độ Tiếng Anh và kỹ năng nghề nghiệp như thư ký văn phòng, tiếp tân, biên dịch viên … Ngoài ra, với bằng cử nhân Tiếng Anh và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc I sinh viên có thể tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và quản lý chất lượng dạy học các bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành,Tiếng Anh không chuyên cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy, các lớp Đại học liên kết, các lớp Cao đẳng Tiểu học, Mầm Non hệ vừa làm vừa học ở tất cả các khoa trong trường..

- Tham gia giảng dạy các lớp  luyện thi Đại học, Anh văn trình độ A,B,C

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học.

- Tham gia công tác bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh cho các giáo viên THCS

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh và tăng cường hứng thú học tập môn Ngoại ngữ của sinh viên toàn trường

III. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 

1

Traàn Thò

Phöông

Tröôûng Khoa

0982 785 078

2

Nguyeãn Mai

Vinh

P.Tröôûng Khoa

0916 687 112

3

Huyønh Vaên

Maãn

VP Khoa

0123 552 5501

6

Buøi Thò Böûu

Chaâu

Giaûng vieân

0933 959 888

5

Leâ Thò Thuøy

Dung

Giaûng vieân

0903 720 736

6

Kim Hoaøi

Haân

Giaûng vieân

0913 646 460

7

Nguyeãn Thò Kim

Hoa

Giaûng vieân

0987 203 425

8

Nguyeãn Thò

Hoàng

Giaûng vieân

0162 7053 420

9

Vuõ Thò Höông

Quyønh

Giaûng vieân

0919 720 384

10

Bieän Thu

Thuûy

Giaûng vieân

0909 670 654

11

Traàn Thò Anh

Thy

Giaûng vieân

0962 567 867

12

Nguyeãn Thieän Myõ

Trang

Giaûng vieân

0919 058 588

13

Nguyeãn Ñaêng

Tröôøng

Giaûng vieân

0123 598 3357

 Các tin khác