ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020 (ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN)

10/1/2020 10:02:40 AM

---


Điều chỉnh phương thức xét tuyển theo Công văn số 3407/2020/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

CHI TIẾT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH TẢI FILE ĐÍNH KÈM!


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác