Về việc ban hành quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh

3/3/2016 8:06:54 AM

Thông báo Về việc ban hành quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh

  

 

 

 

        SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TAÂY NINH         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRƯỜNG CĐSP TÂY NINH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          38 / TB-CĐSP                                  Tây Ninh, ngày 02  tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh)

Kính gûi : Các ông (bà) Trưởng Phòng, Khoa, Tổ trưởng Tổ trực thuộc, Giám đốc            TTKT&ĐBCLGD

 

            Căn cứ công văn số 62/KHCN-CN  ngày 04/02/2016 của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

            Nhằm mục đích khuyến khích các hoạt động sáng kiến và hỗ trợ hoạt động sáng kiến theo quy định cho cán bộ, giảng viên của trường. Nhà trường thông báo đến các Trưởng Phòng, Khoa, Tổ trưởng Tổ trực thuộc và Giám đốc TTKT&ĐBCLGD trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh một số nội dung sau:

1. Các phòng, khoa, tổ trực thuộc,  TTKT&ĐBCLGD thông báo cán bộ, giảng viên và công nhân viên nội dung Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh.

2. Toàn văn Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh được đăng trên http://cdsptayninh.edu.vn/Department.aspx bản tin của Phòng Khoa học & Công nghệ và gửi qua webmail của các đơn vị.

3. Các phòng, khoa, tổ trực thuộc,  TTKT&ĐBCLGD có yêu cầu công nhận sáng kiến thì lập hồ sơ đề nghị sang kiến gửi về phòng KH&CN trước ngày 30/5 hàng năm.

            Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này.

 

Nơi nhận: Như kính gửi                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

                 Löu phòng KH – CN

 

 

 

                                                                                                                    Văn Thị Mỹ Trang

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác