Văn bản: Tất cả


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng19/08/2020 1982020_Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.pdf
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtPhòng, chống thiên tai và Luật Đê điều19/08/2020 1982020_Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtPhòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.pdf
3 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án19/08/2020 1982020_Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.pdf
4 Luật Đầu tư (sửa đổi); 19/08/2020 1982020_Luật Đầu tư (sửa đổi);.pdf
5 Luật Thanh niên (sửa đổi)19/08/2020 1982020_Luật Thanh niên (sửa đổi).pdf
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp19/08/2020 1982020_Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.pdf
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật19/08/2020 1982020_Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật.pdf
8 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư19/08/2020 1982020_luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-1.pdf
9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội19/08/2020 1982020_Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.pdf
10 Kế hoạch của Sở GD&ĐT về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích03/08/2020 382020_955-KH-BÐTN-SGDÐT MOI07312020142430-1.pdf
11 Công văn của Sở GD&ĐT về tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích03/08/2020 382020_1866-SGDÐT-VP07302020155149.pdf
12 Công văn số 1885/BGDĐT ngày 29/5/202002/06/2020 262020_1885_BGDDT_GDDH.pdf
13 Quyết định công bố chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Âm nhạc29/11/2019 29112019_CHUAN DAU RA NGANH SP AM NHAC.pdf
14 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 17/09/2019 1792019_LUAT TH TIET KIEM.pdf
15 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 17/09/2019 1792019_NGHI DINH 84 CUA CHINH PHU.pdf
12