Tổ Lý luận chính trị

2/6/2017 8:36:04 AM

Tổ Lý luận Chính trị

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho  các ngành, các hệ đào tạo: ĐHSPCQ ; CĐSPCQ; CĐ ngoài Sư Phạm; VLVH ngành CĐ Tiểu Học và Mầm Non; các lớp liên kết đại học…

 - Các thông tin liên quan đến đơn vị phụ trách:

+ Thực hiện các văn bản của cấp trên

+ Thực hiện học tập chính đầu năm, học chuyên đề Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện phong trào thi đua thao giảng - dự giờ,  tham gia các hoạt động của đoàn thể.

+ Phối hợp với các khoa xếp thời khóa biểu của tổ chuyên môn

+ Phối hợp với các phòng, khoa thực hiện Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện kế hoạch đi thực tế giáo dục về chuyên môn

+ Thực hiện, hoàn thành tiến độ chương trình theo phân công chuyên môn cho từng học kỳ trong năm học

+ Thực hiện viết đề tài nghiên cứu khoa học

+ Thực hiện các đợt bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn

+ Lên lịch hoạt động hàng tháng, lịch hoạt động giảng dạy

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC


1

Leâ Thò

Thôm

Toå tröôûng

0907 540 944 

2

Trònh Thò

Dung

Giaûng vieân

0169 83 95 644

3

Leâ Phaùt

Giaøu

Giaûng vieân

0907 586 708

4

Noâng Theá

Haûi

Giaûng vieân

0942 048 960

5

Ñoaøn Huy

Hoaøng

Giaûng vieân

0983 597 751

6

Voõ Thò Nhö

Truùc

Giaûng vieân

0918 952 646

7

Nguyeãn Thò Truùc

Uyeân

Giaûng vieân

0979 792 700



Các tin khác