Khoa Giáo dục tiểu Học

2/6/2017 8:28:19 AM

Khoa Giáo dục tiểu Học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ cao đẳng.

- Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đạt trình độ cao đẳng.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông.

- Tham gia giảng dạy một số học phần của các lớp liên kết Đại học hệ Tiểu học

- Thực hiện việc nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 

1

Nguyeãn Vaên

Dung

Tröôûng Khoa

0907 386 474

2

Phaïm Quoác

Höng

V.P Khoa

0989 770 819

3

Tröông Minh

Bình

Giaûng vieân

0938 874 599

4

Nguyeãn Ñaêng

Hoøa

Giaûng vieân

0908 319 466

5

Haø Thò

Thôùi

Giaûng vieân

0973 35 77 12

6

Döông Thò

Huyeàn

Giaûng vieân

0918 565 883

7

Traàn Thò Kim

Nhung

Giaûng vieân

0909 757 374

 Các tin khác