Khoa Giáo dục phổ thông

12/4/2018 7:55:17 AM

-----------------

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ cao đẳng.

- Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đạt trình độ cao đẳng.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông.

- Tham gia giảng dạy một số học phần của các lớp liên kết Đại học hệ Tiểu học

- Thực hiện việc nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 

KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

TỔ XÃ HỘI

1

Bùi Thị Bửu

Châu

Q. Tr Khoa

3720 888

0933 959 888

2

Hà Thị

Thới

Giảng viên

 

0973 35 77 12

3

Nguyễn Thị Tân

Mùi

Giảng viên

 

0963 934 766

4

Trần Quang

Anh

Giảng viên

3826 684

0127 58 222 90

5

Dương Thị Diên

Hồng

Giảng viên

815062

0909 670 262

6

Trương Minh

Bình

Giảng viên

3838 902

0938 874 599

TỔ TỰ NHIÊN

8

Nguyễn Hữu

Phúc

P.Tr Khoa

3830 281

0907 558 089

9

Phạm Quốc

Hưng

GV-V.P Khoa

3822 737

0989 770 819

10

Nguyễn Đăng

Hòa

Giảng viên

3814 396

0908 319 466

11

Nguyễn Thị Đức

Huệ

Giảng viên

3622 708

0916 473 242

12

Trần Thị

Thành

Giảng viên

3815 735

0918 622 058

13

Nguyễn Văn

Tửu

Giảng viên

3621 370

0919 853 270

  

 

 

 Các tin khác