Khoa Quản lý giáo dục

5/6/2016 2:13:55 PM

Khoa quản lý giáo dục

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 


I. GIỚI THIỆU

- Khoa Quản lý giáo dục tiền thân là trường Cán bộ Quản lý giáo dục Tỉnh, do xu thế chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý giáo dục thống nhất, tháng 9 năm 1991 Trường Cán bộ Quản lý giáo dục sát nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm (theo Quyết định số 31/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 1991 của UBND tỉnh Tây Ninh).

- Từ khi sát nhập cho đến năm 2009 lãnh đạo khoa nhiều năm liền kiêm  nhiệm, đội ngũ giảng viên trong khoa biên chế rất ít.

- Hiện nay khoa Quản lý giáo dục tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý  giáo dục từ bậc học mầm non, tiểu học,THCS và tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học và THCS cho ngành giáo dục Tỉnh nhà.

- Bên cạnh đó Khoa còn tham gia đào tạo giảng dạy các học phần Quản lý nhà nước về giáo dục cho các hệ chính quy và không chính quy thuộc các lớp đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và THCS.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu với nhà trường tổ chức mở lớp (chiêu sinh) bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và tổ trưởng chuyên môn trình lãnh đạo phê duyệt theo chỉ tiêu của Ngành, của Tỉnh.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng, kế hoạch giảng dạy, học tập các lớp cán bộ quản lý mầm non, tiểu học và THCS; Tổ trưởng chuyên môn tiểu học và THCS.

- Xây dựng chương trình chi tiết và giảng dạy các học phần về Quản lý nhà nước về giáo dục cho các hệ chính qui, không chính qui của các bậc học mầm non, tiểu học và THCS.

        - Tổ chức biên soạn đề cương bài giảng cho các chuyên đề, học phần, tạo điều kiện cho sinh viên và học viên có tài liệu học tập, nghiên cứu. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

- Liên hệ và tổ chức đưa học viên tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại trường mầm non, tiểu học và THCS trong và ngoài tỉnh theo chương trình bồi dưỡng quy định.

- Tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS tham gia thực hiện đề tài NCKH cuối khóa học và đánh giá xếp loại học tập, rèn luyện cho học viên trình lãnh đạo phê duyệt.

- Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tổng kết, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên theo kế hoạch khóa học.

- Tham gia ra đề thi và chấm thi các học phần có liên quan đến khoa Quản lý phụ trách.

- Quản lý giảng viên thuộc biên chế của Khoa và quản lý chương trình, kế hoạch, nề nếp giảng dạy các chuyên đề thuộc khoa quản lý. Tổ chức phân công, phân nhiệm, quản lý các lớp học viên thuộc Khoa quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo cho nhà trường theo kế hoạch năm học.

 III. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Thành

Ngôn

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

 

2

Nguyễn Thị

Diễm

Giảng viên

Thạc sĩ

 Các tin khác