Khoa Giáo dục nghề ngoài sư phạm

6/18/2020 8:02:34 PM

---------

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC NGHỀ NGOÀI SƯ PHẠM

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-       Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình tổ chức đào tạo sinh viên sư phạm ngành Văn - Sử - Địa, trình độ cao đẳng và tham gia công tác liên kết đào tạo sinh viên trình độ đại học ngành Văn – Sử.

-       Hiện nay, Khoa quàn lí và liên kết đào tạo 2 ngành ngoài sư phạm: Thư viện thông tin và Quản trị văn phòng theo phương thức chính quy, theo chỉ tiêu phân bổ của Sở, nhà trường và nhu cầu của xã hội, đảm bảo đúng những quy định của nhà nước về đào tạo.

-       Ngoài ra còn xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy học tập cho một số môn ngoài sư phạm như: Tiếng Việt thực hành, Mỹ học, Văn hóa học, Nhập môn ngôn ngữ học, Lịch sử văn minh, Nhập môn Xã hội học, Dân tộc học, Địa lí – Kinh tế …cho các ngành đào tạo của nhà trường.

Khoa trực tiếp quản lí 2 ngành ngoài sư phạm hệ chính quy:

Thư viện thông tin, Quản trị văn phòng

Khoa Xã hội tổ chức 2 tổ bộ môn:

1). Ngữ văn

2). Sử - Địa

-      Tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập ngoại khóa cho sinh viên của Khoa dưới hình thức Câu lạc bộ, Hội thi và nghiên cứu khoa học với quy mô cấp khoa, cấp trường.

-       Tổ chức biên soạn chương trình và đề cương bài giảng, môn học do nhà trường đề xuất (các môn không có giáo trình). Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

KHOA GIÁO DỤC NGHỀ

TỔ VĂN PHÒNG –THƯ VIỆN

1

Đặng Văn

Hào

Trưởng Khoa

3841 395

0908 97 32 32

2

Nguyễn Thị Hoàng

Oanh

GV-V. PK

3826 937

0908 19 7786

3

Nguyễn Thị

Diễm

Giảng viên

3838 104

0933 239 552

4

Phạm Thị Thanh

Thủy

Giảng viên

0967 627 177

0907 627 177

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5

Trần Duy

Hòa

Tổ trưởng

3838 104

0909 299 404

6

Nguyễn Thị

Nhung

Giảng viên

 

0909 79 00 66

7

Nguyễn Thành

Phương

Giảng viên

3814 451

0918 448 995

8

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Giảng viên

 

0908 306 036

9

Trần Phong

Giảng viên

3625 243

0918 400 931

10

Đặng Văn

Tráng

Giảng viên

 

0918 359 789

11

Đinh Thúy

Kiều

CB phòng máy

 

0168 33 47 687Các tin khác