Khoa Xã Hội

2/6/2017 8:24:19 AM

Khoa Xã Hội

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA XÃ HỘI

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-       Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì quá trình tổ chức đào tạo sinh viên sư phạm ngành Văn - Sử - Địa, trình độ cao đẳng và tham gia công tác liên kết đào tạo sinh viên trình độ đại học ngành Văn – Sử.

-       Hiện nay, Khoa quàn lí và liên kết đào tạo 2 ngành ngoài sư phạm: Thư viện thông tin và Quản trị văn phòng theo phương thức chính quy, theo chỉ tiêu phân bổ của Sở, nhà trường và nhu cầu của xã hội, đảm bảo đúng những quy định của nhà nước về đào tạo.

-       Ngoài ra còn xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy học tập cho một số môn ngoài sư phạm như: Tiếng Việt thực hành, Mỹ học, Văn hóa học, Nhập môn ngôn ngữ học, Lịch sử văn minh, Nhập môn Xã hội học, Dân tộc học, Địa lí – Kinh tế …cho các ngành đào tạo của nhà trường.

Khoa trực tiếp quản lí 2 ngành ngoài sư phạm hệ chính quy:

Thư viện thông tin, Quản trị văn phòng

Khoa Xã hội tổ chức 2 tổ bộ môn:

1). Ngữ văn

2). Sử - Địa

-      Tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập ngoại khóa cho sinh viên của Khoa dưới hình thức Câu lạc bộ, Hội thi và nghiên cứu khoa học với quy mô cấp khoa, cấp trường.

-       Tổ chức biên soạn chương trình và đề cương bài giảng, môn học do nhà trường đề xuất (các môn không có giáo trình). Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC


1

Ñaëng Vaên

Haøo

Tröôûng Khoa

0908 97 32 32

2

Nguyeãn Thò Hoaøng

Oanh

GV (VPK)

0908 19 7786

3

Nguyeãn Thò Taân

Muøi

Giaûng vieân

0963 934 766

4

Traàn Quang

Anh

Giaûng vieân

0127 58 222 90

5

Ñoã Hoaøi

Duy

Giaûng vieân

0986 512 483

6

Nguyeãn Ngoïc

Hieàn

Giaûng vieân

0975 49 39 70

7

Döông Thò Dieân

Hoàng

Giaûng vieân

0909 670 262

 Các tin khác