Khoa Tự nhiên

2/6/2017 8:52:30 AM

Cơ cấu tổ chức như sau :

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA TỰ NHIÊN

 


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-        Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các lớp thuộc các ngành khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin) và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

-        Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

-        Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

-        Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

-        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TỰ NHIÊN

 

1

Nguyeãn Höõu

Phuùc

P.Tr Khoa

0907 558 089

2

Nguyeãn Thaønh

Phöông

Giảng viên

0918 448 995

3

Chu Lan

Trinh

G.V (VPK)

0919 716 758

4

Ñoaøn Thò Ngoïc

Haø

Giaûng vieân

0933 768 773

5

Traàn Duy

Hoøa

Giaûng vieân

0909 299 404

6

Phaïm Vaên

Höøng

Giaûng vieân

0124 9923 799

7

Nguyeãn Thò Ñöùc

Hueä

Giaûng vieân

0916 473 242

8

Ñinh Thuùy

Kieàu

Cán bộ P.M

0168 33 47 687

9

Nguyeãn Thò

Nhung

Giaûng vieân

0909 79 00 66

10

Traàn Thò

Thaønh

Giaûng vieân

0918 622 058

11

Coâng Toân Nöõ Löông

Thaønh

Giaûng vieân

0975 677 910

12

Nguyeãn Thò Phöông

Thaûo

Giaûng vieân

0908 306 036

13

Nguyeãn Vaên

Töûu

Giaûng vieân

0919 853 270

14

Traàn Phong

Vuõ

Giaûng vieân

0918 400 931

15

Ñaëng Vaên

Traùng

Giaûng vieân

0918 359 789Các tin khác