Khoa Tự nhiên

6/27/2017 3:08:57 PM

Cơ cấu tổ chức như sau :

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA TỰ NHIÊN

 


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-        Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các lớp thuộc các ngành khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin) và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

-        Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

-        Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

-        Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

-        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TỰ NHIÊN

 

1

Nguyễn Hữu

Phúc

Q.Tr Khoa

3830 281

0907 558 089

2

Chu Lan

Trinh

V.P Khoa

 

0919 716 758

3

Đinh Thúy

Kiều

KTV

 

0168 33 47 687

4

Nguyễn Thành

Phương

Giảng viên

3814 451

0918 448 995

5

Đoàn Thị Ngọc

Giảng viên

3820 795

0933 768 773

6

Trần Duy

Hòa

Giảng viên

3838 104

0909 299 404

7

Phạm Văn

Hừng

Giảng viên

364 6407

0124 9923 799

8

Nguyễn Thị Đức

Huệ

Giảng viên

3622 708

0916 473 242

9

Nguyễn Thị

Nhung

Giảng viên

 

0909 79 00 66

10

Trần Thị

Thành

Giảng viên

3815 735

0918 622 058

11

Công Tôn Nữ Lương

Thành

Giảng viên

 

0975 677 910

12

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Giảng viên

 

0908 306 036

13

Nguyễn Văn

Tửu

Giảng viên

3621 370

0919 853 270

14

Trần Phong

Giảng viên

3625 243

0918 400 931

15

Đặng Văn

Tráng

Giảng viên

 

0918 359 789

 Các tin khác