Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

11/15/2018 3:01:31 PM

phòng Khảo thí và ĐBCLGD

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

 


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện tổ chức, triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường theo đúng qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Hiệu trưởng.

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản của cấp trên, của trường tại các đơn vị trong trường về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Trung tâm phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, thi tốt nghiệp trong trường theo đúng Qui chế tuyển sinh và tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Cục KT&KĐCLGD và Qui định của Hiệu trưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi.

- Chủ trì trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi học phần của tất cả các môn học. Đề xuất các hình thức thi và kiểm tra khách quan, phù hợp với tính chất từng môn học theo đúng qui chế.

- Xây dựng kế hoạch và lịch thi tốt nghiệp, thi học phần trên cơ sở kế hoạch đào tạo và biên chế năm học.

- Tổ chức thi, chấm thi học phần chung cho tất cả các hệ đào tạo của trường.

- Thực hiện công tác in sao, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc đánh giá chất lượng chương trình giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cục KT&KĐCLGD.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Cục KT&KĐCLGD.

- Trung tâm phối họp với các đơn vị chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo thông qua kết quả thi từng học kỳ, năm học, cuối khóa của người học.

Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị trong trường để thực hiện trong việc phối hợp công tác với Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

 

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1

Nguyễn Phương

Đông

Trưng phòng

 

0983 998 165

2

Huỳnh Cẩm

Thái

P.Tr phòng

 

0906 957  875

3

Lâm Thị Ngọc

Dung

Cán bộ

0974 109 525Các tin khác