Phòng Đào tạo

2/6/2017 8:08:29 AM

Phòng Đào tạo

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


I.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ


Chức năng chung của Phòng là tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng về các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và phục vụ giảng dạy.

Các nhiệm vụ cụ thể :        

- Phối hợp các Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức, nội dung, chương trình đào tạo của các Khoa, Tổ trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, phục vụ giảng dạy của trường đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

- Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, theo dõi việc biên soạn các đề cương bài giảng, giáo án của giảng viên, xây dựng phát triển các cơ sở giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập. Tổ chức thực hiện các quy chế để đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dượng và nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng trường thực hành, xây dựng quan hệ với các trường phổ thông, quan hệ với các cơ sở khác để đưa sinh viên - học sinh thực tập theo ngành đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc, Trung tâm khảo thí & đảm bảo CLGD tổ chức thi tuyển sinh, học kỳ, học phần, tốt nghiệp theo đúng các Quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Quản lý kết quả thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định.

- Tham mưu về công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên và sinh viên học sinh. Giúp Hiệu trưởng phổ biến việc áp dụng, đánh giá hiệu quả, đề xuất khen thưởng các đề tài có giá trị.

- Tham mưu đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về liên kết đào tạo và tham gia các công việc theo phân công.

- Tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trong và ngoài trường.

- Quản lý hoạt động của Thư viện, cung cấp các tài liệu, sách, báo kịp thời phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập theo các quy định của nhà trường, của nhà nước.

- Phối hợp các Phòng, Khoa, Trung tâm khảo thí & đảm bảo CLGD, Tổ trực thuộc để quản lý các hoạt động được giao.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động thanh tra giáo dục.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠOTT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Nguyễn Thanh Nhàn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Huỳnh Minh Thiện

Phó trưởng phòng

Đại học

3

Huỳnh Văn Sáng

Giảng viên

Đại học

4

Lê Phước Lâm

Cán bộ thư viện

Đại học

5

Phạm Thị Thanh Thủy

Cán bộ thư viện

Đại học

6

Nguyễn Thị Hiền

Cán bộ Thư viện

Đại học

7

Phạm Văn Minh

Cán bộ phòng

Đại học

8

Nguyễn Thị Trà My

Cán bộ Thư viện

Đại học

 Các tin khác