Phòng Khoa Học Công Nghệ

12/24/2015 3:53:50 PM

Phòng Khoa Học Công Nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-       Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;  

-       Làm thủ tục đăng ký các dự án, đề tài NCKH; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm; 

-     Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ với các đơn vị trong Nhà trường; Tư vấn, đề xuất biện pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo và thực tiễn giáo dục; 

-       Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;

-    Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; 

-       Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong HSSV; 

-        Thường trực Hội đồng khoa học Trường;

-     Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

-      Xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường;        

-       Xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai hội thi Giảng viên dạy giỏi hàng năm;           

-       Phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, thiết bị vật tư, kinh phí, các chế độ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.    

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thiện Mỹ Tâm

Trưởng phòng

Thạc sĩ

 

2

Trần Văn Thảo

Nhân viên

Thạc sĩ

 

 Các tin khác