Phòng Khoa Học và Thông tin Thư viện

10/11/2017 3:35:54 PM

-----------

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

 


I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-       Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;  

-       Làm thủ tục đăng ký các dự án, đề tài NCKH; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm; 

-     Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ với các đơn vị trong Nhà trường; Tư vấn, đề xuất biện pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo và thực tiễn giáo dục; 

-       Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;

-    Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; 

-       Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong HSSV; 

-        Thường trực Hội đồng khoa học Trường;

-     Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

-      Xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường;        

-       Xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai hội thi Giảng viên dạy giỏi hàng năm;           

-       Phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, thiết bị vật tư, kinh phí, các chế độ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.    

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN

1

Nguyễn Thiện Mỹ

Tâm

Trưởng phòng

3843 463

0919 392 789

2

Trần Văn

Thảo

Cán bộ

 

0934 040 564

3

Bùi Thị

Hiền

CB thư viện

 

0966 740 295

4

Lê Phước

Lâm

CB thư viện

 

0918 765 964

5

Nguyễn Thị Trà

My

CB thư viện


0168 862 7953

 

 Các tin khác