Phòng Tổ chức và Công tác sinh viên

12/4/2018 7:53:11 AM

Phòng Tổ chức và Công tác sinh viên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG TỔ CHỨC-CÔNG TÁC SINH VIÊN

 


I. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp, giúp Hiệu trưởng về các mặt tổ chức cán bộ, chính trị - tư tưởng, quản lý học sinh - sinh viên. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch sắp xếp bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, xác định chức trách, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cải tiến lề lối làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong trường theo các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc;

- Xây dựng, quản lý, phân bố kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động của trường theo đúng quy định của cấp trên và của các quy định hiện hành;

- Xây dựng quy hoạch bổ sung, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị của trường theo sự chỉ đạo của cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với các bộ phận trong quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên các mặt lịch sử chính trị tư tưởng, đạo đức, năng lực, trình độ. Đề xuất cách sắp xếp sử dụng, đề bạt, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ chính sách, tổ chức đánh giá công chức định kỳ… theo các quy định của trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà nước;

- Theo dõi quản lý quân dự bị, thực hiện nghĩa vụ quân sự theo sự chỉ đạo của cấp trên;

- Xây dựng, quản lý toàn bộ hồ sơ lý lịch của cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên, các báo cáo thống kê về cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên, về tổ chức theo các quy định của Tỉnh, của Bộ;

- Tổ chức tiến hành các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên theo nội dung, kế hoạch của nhà trường và của cấp trên., tổ chức tuần lễ “ công dân học sinh” hàng năm;

- Tổ chức báo cáo chính trị, thời sự, thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương công tác của Đảng bộ, chính quyền của trường trong cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của trường ra ngoài xã hội;

  - Theo dõi nắm tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học sinh - sinh viên. Đề xuất các biện pháp công tác chính trị tư tưởng trong trường đồng thời tổ chức phối hợp các đơn vị để thực hiện;

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và quản lý học sinh - sinh viên trúng tuyển vào trường, sắp xếp bố trí học sinh - sinh viên vào các lớp đúng ngành nghề được tuyển chọn, xử lý những học sinh - sinh viên không đủ điều kiện, thiếu thủ tục hồ sơ vào trường, tiến hành cấp phát thẻ cho học sinh - sinh viên;

- Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp tổ chức khám sức khỏe cho người học mới vào trường và định kỳ theo quy định. Triển khai công tác bảo hiểm;

- Phối hợp các khoa tiến hành đánh giá phân loại rèn luyện của người học, kiến nghị biểu dương, khen thưởng đối với người học có thành tích xuất sắc, kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với người học vi phạm Quy chế. Giải quyết các thủ tục cho người học bị đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương;

 - Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, Hội sinh viên, các phòng, ban tổ chức cho học sinh - sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường với đại diện người học. Làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của người học;

- Phối hợp các phòng, ban giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh - sinh viên; nắm tình hình người học nội, ngoại trú; tổ chức chỉ đạo các hoạt động câu lạc bộ, phòng truyền thống; phối hợp phòng Hành chính tổng hợp tổ chức các ngày lễ lớn trong trường;

- Quản lý cán bộ nhân viên của phòng; làm thư ký các cuộc họp của trường theo chức năng;

- Làm tốt công tác hành chính tổ chức: xác nhận, đề xuất, làm quyết định…

 

II. Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức & Công tác sinh viên

 

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CTSV

1

Nguyễn Thành

Danh

Trưởng phòng

3838 793

0903 714 724

2

Lê Khắc

Thông

Cán bộ

 

0918 458 656

3

Trần Hoài

Cán bộ

0903 113 940

4

Đoàn Thị Ngọc

Cán bộ

3820 795

0917 187 625

 

 Các tin khác