DỰ KIẾN LỊCH ÔN THI TS LIÊN THÔNG ĐH (LIÊN KẾT ĐHSP HUẾ) NĂM 2016

9/20/2016 1:56:01 PM

LỊCH ÔN THI TS LIÊN THÔNG ĐH (LIÊN KẾT ĐHSP HUẾ) NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ KIẾN

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT ĐHSP HUẾ) NĂM 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY/LỚP

SP TOÁN HỌC

SP VẬT LÝ

SP SINH HỌC

SP TIN HỌC

SP NGỮ VĂN

SP ĐỊA LÝ

GD TIỂU HỌC

GD MẦM NON

01/10/2016

LLDH Toán     

Vật lý ĐC      

Động vật học 

Toán Cao cấp 

Triết học     

Triết học            

TV & PPDHTV ở trường TH      

TLH VÀ GDH MN            

02/10/2016

LLDH Toán     

Vật lý ĐC       

Động vật học 

Toán Cao cấp 

Triết học     

Triết học            

TV & PPDHTV ở trường TH      

TLH VÀ GDH MN            

08/10/2016

Toán Cao cấp  

Toán Cao cấp  

LLDH môn Sinh             

Ngôn ngữ lập trình Pascal 

VHVN         

Địa lý ĐC       

Toán và PPDH Toán            

PP KHKH &MTXQ      

09/10/2016

Toán Cao cấp  

Toán Cao cấp  

LLDH môn Sinh             

Ngôn ngữ lập trình Pascal 

VHVN         

Địa lý ĐC       

Toán và PPDH Toán            

PP KHKH &MTXQ      

15/10/2016

Giải tích        

LLDH môn Lý        

Toán Cao cấp 

LLDH môn Tin

LLDH môn Ngữ văn       

LLDH Địa lý    

Triết học       

Triết học           

16/10/2016

Giải tích       

LLDH môn Lý       

Toán Cao cấp  

LLDH môn Tin

LLDH môn Ngữ văn       

LLDH Địa lý    

Triết học       

Triết học            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

 

 

 

 

 

            Sáng (5 tiết) từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

 

 

 

 

 

            Chiều (3 tiết) từ 14 giờ đến 16 giờ 30

 

 

 

 

 

 Các tin khác