Kế hoạch thi đua giai đoạn 2 !

2/21/2017 10:18:04 AM

Thông báo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   

 

Số:        /KH-CĐSP-HĐTĐ

Tây Ninh, ngày      tháng  02   năm 2017

 

KẾ HOẠCH THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2

NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng, khoa, tổ trực thuộc.

Căn cứ kế hoạch năm học và kế hoạch công tác thi đua năm học 2016-2017 của trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Nhằm tích cực thi đua lập thành tích chào mừng  127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2017)  và góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Hội đồng thi đua nhà trường đề ra kế hoạch thi đua giai đoạn 2 năm học 2016-2017, với những nội dung trọng tâm:

Thời gian: từ ngày 03/02/2017 đến 19/5/2017.

Chủ đề: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2017) .

A/ Nội dung thi đua:

1/ Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên.

- Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo qui định; toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên  sinh viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật.

- Tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên về nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết hội nghị  lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động của Đảng ủy trường CĐSP Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết hội nghị  lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tiếp tục thực  hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” ; tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên tham gia học tập các chuyên đề đầy đủ. Mỗi cá nhân cán bộ, giảng viên, công nhân viên và  sinh viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 nội dung qui định thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV, ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ngoài nhà trường, chính quyền địa phương và các đoàn thể kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực, không lành mạnh, các  tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học cũng như gia đình cán bộ, giảng viên, công nhân viên  và sinh viên. Phấn đấu không có các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, bạo hành trong gia đình. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xây dựng cơ quan trường học an toàn về an ninh trật tự.

2/ Đẩy mạnh công tác chuyên môn.

2.1/ Công tác thi đua dạy tốt.

a/ Đối với tập thể:

* Trên cơ sở kế hoạch năm học 2016-2017 các phòng, khoa, tổ TT rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

* Thực hiện đổi mới trong công tác quản lý phòng, khoa, tổ.

- Có đầy đủ hồ sơ quản lý phòng, khoa, tổ theo qui định. Ghi chép, cập nhật đầy đủ thông tin.

- Quản lý bằng kế hoạch, hàng tháng có sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và đề ra kế hoạch cho tháng tiếp theo.

- Họp định kỳ hàng tháng đúng qui định; nội dung cuộc họp cụ thể, phù hợp với kế hoạch của nhà trường và đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.

* Thực hiện tốt qui chế chuyên môn:

- Thực hiện công tác giảng dạy đúng kế hoạch, đúng tiến độ chương trình.

- Thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là công tác tổ chức thi, chấm thi và tổng hợp kết quả thi học phần, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên cuối năm đúng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo chuyên đề ở tổ chuyên môn ít nhất 1 chuyên đề/tổ; khoa ít nhất 1 chuyên đề/khoa. Nội dung các chuyên đề sát với thực tế, yêu cầu công tác đào tạo của đơn vị.

* Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy các bộ môn, phát huy hiệu quả nguồn trang thiết bị hiện có phục vụ giảng dạy và công tác. Các phòng chức năng làm tốt công tác tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường trong tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra các mặt hoạt động của nhà trường và giải quyết các vấn đề nảy sinh.

* Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch thực hành, thực tập sư phạm.

*  Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học:

- Hoàn thành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch, quan tâm đến chất lượng và hiệu quả ứng dụng của đề tài.

- Thực hiện có hiệu quả và chất lượng  Hội nghị khoa học sinh viên theo kế hoạch đề ra.

* Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức ngoại khóa, câu lạc bộ đã được duyệt đầu năm.

* Tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả, chất lượng trong đơn vị. Bình xét thi đua đảm bảo công bằng, khách quan.

b/  Đối với cá nhân:

* Đối với giảng viên:

* Rà soát và thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

*  Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, nội qui của nhà trường.

- Đảm bảo ngày, giờ công làm việc; giảng dạy đúng tiến độ chương trình; ra, vào lớp đúng giờ.

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, hội họp của nhà trường.

- Tham gia chào cờ đầu tuần đúng qui định; đối với giáo viên chủ nhiệm lớp tham gia sinh hoạt hàng tuần đúng qui định.

- Có hồ sơ, sổ sách đúng qui định và được khoa/tổ và hội đồng kiểm tra nhà trường xếp loại tốt.

- Thực hiện nghiêm túc qui chế thi, kiểm tra, đánh giá (đúng qui định, đúng thời gian). Kết quả học tập của sinh viên các học phần do bản thân giảng dạy đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm học.

* Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua ‘Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” do Bộ GD&ĐT phát động. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực cải tiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

- Tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học, có những giải pháp hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao hiệu quả.

- Tích cực trong đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả của sinh viên.

* Hoàn thành tốt công tác thực hành, thực tập sư phạm theo phân công.

* Hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học:

- Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, thời gian qui định. Đề tài NCKH được đánh giá từ loại B trở lên.

- Hướng dẫn sinh viên viết bài báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên theo kế hoạch.

* Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do nhà trường, đơn vị phát động, có kết quả nổi bật.

Đối với cán bộ, công nhân viên

* Rà soát và thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

*  Thực hiện nghiêm túc nội qui và các qui định của nhà trường.

- Đảm bảo ngày, giờ công làm việc; không đi trễ, về sớm; không làm việc riêng trong giờ làm việc.

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, hội họp của nhà trường.

- Tham gia chào cờ đầu tuần đúng qui định.

- Có hồ sơ, sổ sách đúng qui định và được phòng và hội đồng kiểm tra nhà trường xếp loại tốt.

* Tích cực, sáng tạo, có giải pháp cải tiến  trong công việc:

- Có tinh thần trách nhiệm; hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch, thời gian.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đối với cán bộ quản lý các phòng: tích cực tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu những giải pháp thực hiện trong lĩnh vực công tác được phân công, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học của nhà trường.

* Hoàn thành tốt công tác thực hành, thực tập sư phạm theo phân công.

* Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học đúng tiến độ, thời gian qui định. Đề tài NCKH được đánh giá từ loại B trở lên (đối với các nhân đăng ký CSTĐ).

* Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do nhà trường, đơn vị phát động, có kết quả nổi bật.

2.2/ Thi đua học tốt

- Thực hiện nghiêm túc các qui định của nhà trường về giờ giấc, nề nếp, tác phong trong học tập, sinh hoạt. Đảm bảo trang phục khi đến trường đúng qui định.

- Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc. Luôn đổi mới phương pháp học tập, tăng cường công tác tự học, tự rèn, nâng cao hiệu quả trong học tập.

- Chấp hành nghiêm túc kế hoạch, nội dung và các qui định trong thực hành, thực tập. Tích cực vận dụng kiến thức đã học kết hợp với thực tế, đạt kết quả cao trong  thực hành, thực tập.

- Thực hiện nghiêm túc qui chế thi.

- Rà soát chỉ tiêu các danh hiệu tập thể "Sinh viên xuất sắc", tập thể "Sinh viên tiên tiến", "Sinh viên xuất sắc", "Sinh viên giỏi". Ban cán sự lớp phối hợp cùng BCH Chi đoàn có kế hoạch phấn đấu để đạt được các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân đã đăng ký.

- Mỗi lớp phấn đấu đăng ký đạt ít nhất 02 tuần học tốt trong đợt thi đua (đăng ký và  báo cáo kết quả cụ thể với khoa).

- Tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động: ngoại khóa, câu lạc bộ, Hội nghị khoa học sinh viên … do khoa, tổ, nhà trường tổ chức.

3/ Tích cực, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các mặt hoạt động do nhà trường và cấp trên phát động.

* Cán bộ, giảng viên, công nhân viên  và sinh viên tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn trong giai đoạn thi đua .

* Hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua khối các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Tây Ninh.

* Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

* Duy trì hoạt động của các tổ chức Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học và các đoàn thể trong  nhà trường.  Phát huy vai trò của Hội và đoàn thể trong hoạt động dạy, học và công tác xã hội hóa giáo dục, hoạt động xã hội.

* Tích cực tham gia các Hội thi, Hội thao do cấp trên tổ chức.

B/ Tổ chức thực hiện:

Lãnh đạo các phòng/khoa/tổ phối hợp với Tổ công đoàn tổ chức triển khai và vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của nhà trường đề ra. Theo dõi, bình xét và báo cáo kết quả về Hội động thi đua nhà trường vào thời điểm tổng kết năm học (01/6/2017).

 Hội đồng thi đua nhà trường bình xét và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua theo qui chế chi tiêu nội bộ (Hội đồng Thi đua nhà trường họp xét và tổng kết trước 11/6/2017).

Đề nghị Lãnh đạo các phòng/khoa/tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA.

 

 Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH (B/c);

- Như K/g (P/h thực hiện);

- Lưu HCTH, HĐTĐ.

 

 Các tin khác